Ang 8 post 11

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 11

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 11
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 11

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥
Thithhai Loa Loa Aakaar ||
तिथै लोअ लोअ आकार ॥
There are worlds upon worlds of His Creation.

ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥
Jiv Jiv Hukam Thivai Thiv Kaar ||
जिव जिव हुकमु तिवै तिव कार ॥
As He commands, so they exist.
368-369 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੭
Jap Guru Nanak Dev

Leave a Reply