Ang 8 post 15

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 15

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 15
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 15

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥
Jin Ko Nadhar Karam Thin Kaar ||
जिन कउ नदरि करमु तिन कार ॥
Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.
377 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੯

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥
Naanak Nadharee Nadhar Nihaal ||38||
नानक नदरी नदरि निहाल ॥३८॥
O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. ||38||
377-378 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੦
Jap Guru Nanak Dev

Leave a Reply